Categoria: Senza categoria

Mixing

SISTEMA UAD - 2  Apollo 16 + Apollo 8P + Apollo Twin + Satellite QUAD & OCTO OUTBOARD Avalon VT-737SP 1 Focusrite ISA Two TL Audio IVORY 5051 Mindprint En-Voice…
Leggi tutto